... 4: Yoshioka Hiroshi
1: Yoshida Yuriko
1: Yoshida Yukiko
1: Yoshida Mayumi
1: Yoshida Masaaki
4: Yoshida Masaaki
2: Yamashiro Kikuko
4: Yamamura Yuriko
3: Yamamoto Setsuko
1: Yamamoto Setsuko
3: Yamamoto Mineo
1: Yamamoto Mineo
4: Yamamoto Mineo
4: Yaguchi Hisayo
4: Watanabe Sumiko
2: Wasaka Ikuko
2: Wada Yoshiaki
4: Wada Yoshiaki
1: Wada Yoshiaki
2: Wada Tokiko
1: Wada Tokiko
4: Umehara Sumiko
4: Uchimura Yoshiko
4: Tsujioka Atsuko
2: Tsuga Tiyoko
4: Tokumitsu Yukihisa
4: Toge Sankichi
1, 2, 3, 4: Chichi o kaese
1, 2, 3, 4: Haha o kaese
1, 2, 3, 4: Toshiyori o kaese
1, 2, 3, 4: Kodomo o kaese
4: Tasaka Shigeru
4: Taniguchi Sumiteru
4: Tanaka Kiyoko
1: Tanabe Toshihiko
4: Tanabe Toshihiko
1: Tanabe Toshie
3: Tamomoto Katsuhide
4: Tamomoto Katsuhide
2: Tamomoto Katsuhide
4: Tamesada Kumiko
1: Takeuchi Mineko
1: Takeuchi Kuniko
1: Takeuchi Yasu
1: Toshio Takeuchi
4: Toshio Takeuchi
1: Takeuchi Sadako
1: Takeuchi Matsuo
4: Takeuchi Matsuo
1: Takeuchi Chiyoko
1: Takeuchi Asako
2: Takemura Noriko
4: Takai Kimiko
2: Takai Kimiko
4: Takahashi Akihori
4: Tada Kikue
3: Suzuki Yakiharu
2: Suzuki Yakiharu
4: Suzuki Yakiharu
4: Sumi Shizuo
4: Shinohara Miyako
4: Shinjoh Akira
4: Shibayama Hiroshi
1: Sera Yukiyo
1: Sera Megumi
4: Sawachika Hiroshi
4: Tomoyuki Satoh
4: Sato Kiyoko
2: Sasaki Yaeko
1: Sasaki Yaeko
1: Sasaki Mitsunori
4: Sasaki Mitsunori
2: Sasaki Keiko
1: Sasaki Keiko
4: Sasai Yoshiaki
4: Sakurai Yuriko
3: Sakamoto Setsuko
4: Sakai Chizue
4: Sakaguchi Hiromi
1: Sagami Nobuko
1: Sagami Masahiro
1: Sagami Misue
4: Rinde Masayuki
4: Ota Yoke
3: Okimoto Takako
2: Ohtaka Keiko
4: Ohta Masako
1: Ohkawa Michiko
1: Ohkawa Meisuka
4: Ohga Akiko
4: Ogino Michiko
4: Nonaka Fumiko
4: Nobunaga Toshiko
4: Nakashima Tokuo
4: Nakamura Iwao
2: Nakamura Daiji
4: Nakamura Daiji
2: Nakamori Toshio
4: Nakamori Toshio
2: Nakajima Nobuyuki
4: Nakajima Nobuyuki
1, 2, 3, 4: Watashi o kaese
1, 2, 3, 4: Watashi ni tsunagaru
1, 2, 3, 4: Ningen o kaese
4: Nakagawa Hiroko
2: Naito Shigehiro
4: Naito Shigehiro
4: Nagoya Fumiki
2: Nagano Toshiko
2: Mukuda Yoshimi
4: Moritaki Yasuko
4: Mori Kazuo
1: Miyata Tetsuo
4: Miyata Tetsuo
1: Miyata Fusae
1: Miyakoshi Tamiko
1: Miyakoshi Etsuko
1: Miyakoshi Asae
2: Mitsuda Susumu
4: Susumu Mitsuda
4: Matsunaga Eiko
3: Matsumoto Taeko
2: Matsumoto Taeko
1: Matsumoto Taeko
3: Matsumoto Chikae
1: Matsumoto Chikae
4: Masuoka Naoko
4: Masaki Sachiko
4: Kuwabara Yohko
4: Kurokawa Machiyo
3: Kuramoto Sumie
4: Kubota Toyozo
4: Kondo Toshihiko
4: Komae Kazuko
2: Kojima Junya
4: Kojima Junya
2: Koike Kiyoharu
4: Koike Kiyoharu
4: Kohno Yuriko
4: Kitayama Futaba
1: Kimura Yoshihiro
4: Kimura Yoshihiro
1: Kimura Susumu
4: Kimura Susumu
3: Kawasaki Isao
2: Kawasaki Isao
4: Kawasaki Isao
4: Kawai Masae
4: Kawada Yohji
4: Katayama Asako
4: Kataoka Osamu
2: Kano Sanae
2: Kanekuni Satomi
4: Iwata Noriko
4: Itoh Hisato
4: Ishibashi Yasuhiro
4: Ise Yasuko
4: Ikeda Toshiko
2: Ichikawa Hiroaki
4: Ichikawa Hiroaki
4: Hosaka Sakae
2: Hirota Minoru
4: Hirota Minoru
1: Hiratsuka Shige
1: Hiratsuka Kazuko
2: Hirata Shigeko
3: Hashimoto Masayuki
4: Hashimoto Masayuki
4: Haraki Yasushi
2: Harada Hiroko
1: Harada Hiroko
1: Harada Fumiko
1: Hara Tohru
4: Hara Tohru
1: Hara Mieko
1, 2, 3, 4: Ningen no ningen no yo no aru kagiri
1, 2, 3, 4: Kuzurenu heiwa o
1, 2, 3, 4: Heiwa o kaese
4: Hanabusa Mitsugu
4: Habu Sachiko
4: Fukuhara Shintaro
4: Fukuda Kazuko
2: Fujita Machiko
1: Fujino Toshi
1: Fujino Suzoko
1: Fujino Keiko
3: Fujimoto Sachiko
2: Fujimoto Sachiko
4: Fujikoka Etsuko
4: Fuijoka Michiko
1: Egi Tsachiko
1: Egi Sachiko
1: Egi Fumiko
1: Egi Tadahito
4: Egi Tadahito
1: Egi Kikuno
2: Baba Masao
4: Baba Masao
4: Asaeda Masatada
4: Arishige Kiyotoshi
2: Aratani Junko
2: Araoka Ruriko
4: Akiyama Mitsukuni

uit: Dochters van Hiroshima

ritme / op / het / toneel
home | © 2021 Philip Demeester